ครูพระสอนศีลธรรม 2563

โครงการครูพระสอนศีลธรรม ได้เริ่มต้นขึ้นในวันที่ 2 กันยายน 2563 จัดขึ้นเพื่อต้องการสร้างความคุ้นเคยให้กับนักเรียนเพื่อจะได้ชวนบวชได้ง่าย และ สอนศีลธรรมให้นักเรียน ซึ่งได้มีโรงเรียน จำนวน  2 โรงเรียนได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการ ครูพระสอนศีลธรรม  ดังต่อไปนี้ คือ

 1.โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ (โรงเรียนขยายโอกาส) จำนวนนักเรียน          คน

ได้เข้าร่วมโครงการครูพระสอนศีลธรรมตลอดปีการศึกษา 2563  มีจำนวน รวมทั้งหมด 32 ครั้ง

ได้เข้าร่วมโครงการครูพระสอนศีลธรรม เทอม 2 ของปีการศึกษา 2563  มีจำนวน รวมทั้งหมด 18ครั้ง

สรุป โครงการ ครูพระสอนศีลธรรมโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ จำนวน 5 ครั้งที่ผ่านนั้น

1.เด็กมีความสนในธรรมะ

2.เด็กนักเรียนได้นำเอาความดีสากลไปใช้ในชีวิดประจำวัน

3.เด็กกล้าเข้าหาพระ

4.เด็กมีการปรับมุมมองกับพระภิกษุในทางที่ดี

คณะครูพระสอนศีลธรรม

หลักสูตรครูพระสอนศีลธรรม

ลำดับหัวข้อธรรมการสอนเวลาหมายเหตุ
1ปฐมนิเทศ ฝากตัวเป็นศิษย์60 นาที 
2วัฒนธรรมชาวพุทธ(ทฤษฏี) ลุก นั่ง กราบ ไหว้60 นาทีระดมความคิด/นำเสนอ
3วัฒนธรรมชาวพุทธ(ปฏิบัติ) ลุก นั่ง กราบ ไหว้60 นาทีระดมความคิด
4แหล่งกำเนิดนิสัย ****60 นาทีระดมความคิด/นำเสนอ
5ห้าห้องชีวิต ห้องนอน (ทฤษฎี) ug5****60 นาทีระดมความคิด/นำเสนอ
6ห้าห้องชีวิต ห้องนอน(ปฏิบัติ)***** ระดมความคิด60 นาทีเตรียมอุปกรณ์
7ห้าห้องชีวิต ห้องน้ำ (ทฤษฏี) ug5****60 นาทีระดมความคิด/นำเสนอ
8ห้าห้องชีวิต ห้องน้ำ(ปฏิบัติ)***** ระดมความคิด60 นาทีเตรียมอุปกรณ์
9ห้าห้องชีวิต ห้องอาหาร (ทฤษฏี) ug5****60 นาทีระดมความคิด/นำเสนอ
10ห้าห้องชีวิต ห้องอาหาร(ปฏิบัติ)***** ระดมความคิด60 นาทีเตรียมอุปกรณ์
11ห้าห้องชีวิต ห้องแต่งตัว (ทฤษฏี) ug5****60 นาทีระดมความคิด/นำเสนอ
12ห้าห้องชีวิต ห้องแต่งตัว(ปฏิบัติ)***** ระดมความคิด60 นาทีเตรียมอุปกรณ์
13ห้าห้องชีวิต ห้องทำงาน(ห้องเรียน)****  (ทฤษฏี) ug560 นาทีระดมความคิด/นำเสนอ
14ห้าห้องชีวิต ห้องทำงาน(ห้องเรียน)***** (ปฏิบัติ) ระดมความคิด60 นาทีเตรียมอุปกรณ์
15วัฒนธรรมชาวพุทธ(ทฤษฏี) ลุก นั่ง กราบ ไหว้60 นาทีระดมความคิด/นำเสนอ
16วัฒนธรรมชาวพุทธ(ปฏิบัติ) ลุก นั่ง กราบ ไหว้60 นาทีระดมความคิด
17การใช้ปัจจัย ๔60 นาทีระดมความคิด/นำเสนอ
18ศาสนพิธี พิธีถวายสังฆทาน60 นาทีระดมความคิด/นำเสนอ
19ศาสนพิธี พิธีตักบาตร60 นาทีระดมความคิด/นำเสนอ
20กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน60 นาทีระดมความคิด/นำเสนอ
21กิจกรรมพัฒนาวัด(ปรับเปลี่ยนตามเหมาะสม)60 นาทีระดมความคิด/นำเสนอ
22กิจกรรมพ่อแม่ ก่อเกิดทุกสิ่ง60 นาทีระดมความคิด/นำเสนอ
23ฝึกสมาธิ*****60 นาทีระดมความคิด/นำเสนอ
24กำเนิดโลก60 นาทีระดมความคิด/นำเสนอ
25การปฏิบัติตัวใน “วันพระ”60 นาทีระดมความคิด/นำเสนอ
26บุญกิริยาวัตถุ ๑๐60 นาทีระดมความคิด/นำเสนอ
27กฏแห่งกรรม60 นาทีระดมความคิด/นำเสนอ
28นรก60 นาทีระดมความคิด/นำเสนอ
29สวรรค์60 นาทีระดมความคิด/นำเสนอ
30ศีล ๕60 นาทีระดมความคิด/นำเสนอ
31สรุป ๕ ห้อง ชีวิต*****60 นาทีระดมความคิด/นำเสนอ
32การดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีสุข***** ทฤษฏี และ ปฏิบัติ60 นาทีระดมความคิด/นำเสนอ

หมายเหตุ :

๑.พระวิทยากร ๒-๔ รูป ตลอด การสอนศีลธรรม
๒.เนื้อหาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม.
๓.อาจารย์ สามารถเพิ่มเติมเนื้อหาเพิ่มได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *