Month: December 2020

Outstanding Buddhist Missionary Award – รางวัลสาขาเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่น

🏆รับรางวัล“สาขาเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่น” วันนี้ ทีมพระวิทยากรค่ายศีลธรรมMCP ✴️ได้รับรางวัล “ธรรมจักรมณีนาคราช” จาก หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ ประธานในพิธีผู้ถวายรางวัล คนดีเทิดไท้แด่องค์ราชันเมืองสยามของแผ่นดินยุคศิวิไลซ์ #พระวิทยากรน่ารักบอกต่อด้วย #ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ #แผนกอบรมส่งเสริมพัฒนาศีลธรรมเยาวชน

Moral Teacher Project – โครงการครูพระสอนศีลธรรม

ครูพระสอนศีลธรรม 2563 โครงการครูพระสอนศีลธรรม ได้เริ่มต้นขึ้นในวันที่ 2 กันยายน 2563 จัดขึ้นเพื่อต้องการสร้างความคุ้นเคยให้กับนักเรียนเพื่อจะได้ชวนบวชได้ง่าย และ สอนศีลธรรมให้นักเรียน ซึ่งได้มีโรงเรียน จำนวน  2 โรงเรียนได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการ ครูพระสอนศีลธรรม  ดังต่อไปนี้ คือ  1.โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ (โรงเรียนขยายโอกาส) จำนวนนักเรียน         …

Moral Camp Project – โครงการค่ายศีลธรรม(MCP)

ความเป็นมาโครงการอบรมค่ายศีลธรรมMCP เนื่องจากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน  กำลังประสบกับปัญหาวิกฤตทางด้านศีลธรรม  ซึ่งเห็นได้จากเหตุการณ์ตามข่าวสารที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ  เช่น  เด็กๆสมาธิสั้น ติดเกมส์ หนีเที่ยว ปัญหายาเสพติด  สิ่งมอมเมาต่างๆ เป็นต้น  และสิ่งแวดล้อมทั่วไปไม่เอื้ออำนวยให้เยาวชนไทย  ให้ศึกษาปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเต็มที่  จึงจะทำให้สังคมประสบกับปัญหาตามมา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และสภาพแวดล้อมอีกมากมาย  อันเป็นผลมาจาก  เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่  ยังไม่มีความรู้ …