เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมาโครงการอบรมค่ายศีลธรรมMCP

เนื่องจากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน  กำลังประสบกับปัญหาวิกฤตทางด้านศีลธรรม  ซึ่งเห็นได้จากเหตุการณ์ตามข่าวสารที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ  เช่น  เด็กๆสมาธิสั้น ติดเกมส์ หนีเที่ยว ปัญหายาเสพติด  สิ่งมอมเมาต่างๆ เป็นต้น  และสิ่งแวดล้อมทั่วไปไม่เอื้ออำนวยให้เยาวชนไทย  ให้ศึกษาปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเต็มที่  จึงจะทำให้สังคมประสบกับปัญหาตามมา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และสภาพแวดล้อมอีกมากมาย  อันเป็นผลมาจาก  เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่  ยังไม่มีความรู้  ความเข้าใจ  และเห็นแบบอย่างที่ดี  ดังนั้นการปลูกฝังศีลธรรมให้กับเด็กและเยาวชนจึงจำเป็นอย่างยิ่ง  ที่จะต้องกระทำอย่างใกล้ชิดและจริงจัง

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ  มีหน้าที่ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม  ศีลธรรมอันดีให้แก่เด็กเยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป  ได้จัดโครงการอบรมศีลธรรมสำหรับนักเรียน/นักศึกษา  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม  ศีลธรรมอันดี  ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและศีลธรรม  ให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตน  ไปในทางที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา  รู้จักการแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  สามารถดูแลรักษาสุขภาพกาย  ใจ  และสติปัญญาให้เข้มแข็ง  ให้ห่างไกลยาเสพติด  ป้องกันตนเองจากภัยต่างๆ  และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่  เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์  เป็นเยาวชนที่ดีของสังคมของประเทศชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจ  ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา  เพื่อเด็กและเยาวชนเหล่านี้จักเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาข้างต้นจึงทำให้ โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ จัดทำโครงการอบรมค่ายศีลธรรม ( Moral Camp Project ) ซึ่งเป็นโครงการอบรมห้าห้องชีวิตเนรมิตรนิสัยและความดีสากล 5 ประการ แด่เด็กนักเรียนและสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้มีความรู้และได้นำความรู้นี้ไปพัฒนาตนเองและสังคมให้เจริญงอกงาม โดยเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ที่ไม่ใช่แค่การท่องจำ แต่ให้เข้าใจถึงหลักธรรมผ่านกิจกรรมลงฐานฝึกปฏิบัติจริง

 โดยมีการเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2560 และมีโรงเรียนได้เข้าร่วมอบรมมาแล้วกว่า 30 โรงเรียน ในเขตจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว ทำให้มีนักเรียนที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโครงการกว่า 6,000 คน ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมมีทั้งคุณครูและนักเรียนโดยมีรูปแบบของการอบรมคือ เน้นการลงมือปฏิบัติจริง ผ่านฐานกิจกรรมห้าห้องชีวิต อีกทั้งมีการบรรยายธรรม ระดมความคิด กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมต่างๆ เพื่อฝึกให้เยาวชนนั้น เรียนรู้นิสัยที่ดี ผ่านความดีสากล 5 ประการ อันได้แก่ :

1. ความสะอาด

2. ความเป็นระเบียบ

3. ความสุภาพอ่อนน้อม

4. การตรงต่อเวลา

5. มีสมาธิตั้งมั่น

โดยเด็ก ๆ จะได้ฝึกพัฒนานิสัยต่าง ๆ เหล่านี้ผ่าน 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย คือ

ห้องนอน  ห้องพัฒนานิสัย “รักบุญกลัวบาป”

ห้องน้ำ ห้องพัฒนานิสัย “พิจารณาสังขาร”

ห้องแต่งตัว ห้องพัฒนานิสัย “ตัดใจใฝ่บุญ”

ห้องอาหาร ห้องพัฒนานิสัย “ประมาณในการพูด และการใช้ทรัพย์”

ห้องทำงาน หรือห้องเรียน ห้องพัฒนานิสัย “ใฝ่ความสำเร็จ”

นอกจากนี้ยังมีการปลูกฝังหน้าที่ที่ดีของชาวพุทธ คือการทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา อีกด้วย

เพราะฉะนั้นการทำโครงการอบรมค่ายศีลธรรมจึงสำคัญและมีประโยชน์อย่างมากเป็นการร่วมมือระหว่างบ้านวัด โรงเรียน เด็กจึงสามารถจะเก่งและดีได้ เก่งด้วยวิชาการจากการสอนของคุณครู ดีได้ด้วยศีลธรรมจากการสอนของพระอาจารย์ เมื่อถึงเวลาที่เด็กโตขึ้นก็จะเป็นอนาคตที่ดีต่อสังคมได้อีกด้วย

……………