Category: ครูพระ

Moral Teacher Project – โครงการครูพระสอนศีลธรรม

ครูพระสอนศีลธรรม 2563 โครงการครูพระสอนศีลธรรม ได้เริ่มต้นขึ้นในวันที่ 2 กันยายน 2563 จัดขึ้นเพื่อต้องการสร้างความคุ้นเคยให้กับนักเรียนเพื่อจะได้ชวนบวชได้ง่าย และ สอนศีลธรรมให้นักเรียน ซึ่งได้มีโรงเรียน จำนวน  2 โรงเรียนได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการ ครูพระสอนศีลธรรม  ดังต่อไปนี้ คือ  1.โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ (โรงเรียนขยายโอกาส) จำนวนนักเรียน         …