ความเป็นมาโครงการอบรมค่ายศีลธรรมMCP

เนื่องจากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน  กำลังประสบกับปัญหาวิกฤตทางด้านศีลธรรม  ซึ่งเห็นได้จากเหตุการณ์ตามข่าวสารที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ  เช่น  เด็กๆสมาธิสั้น ติดเกมส์ หนีเที่ยว ปัญหายาเสพติด  สิ่งมอมเมาต่างๆ เป็นต้น  และสิ่งแวดล้อมทั่วไปไม่เอื้ออำนวยให้เยาวชนไทย  ให้ศึกษาปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเต็มที่  จึงจะทำให้สังคมประสบกับปัญหาตามมา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และสภาพแวดล้อมอีกมากมาย  อันเป็นผลมาจาก  เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่  ยังไม่มีความรู้  ความเข้าใจ  และเห็นแบบอย่างที่ดี  ดังนั้นการปลูกฝังศีลธรรมให้กับเด็กและเยาวชนจึงจำเป็นอย่างยิ่ง  ที่จะต้องกระทำอย่างใกล้ชิดและจริงจัง

โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ  มีหน้าที่ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม  ศีลธรรมอันดีให้แก่เด็กเยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป  ได้จัดโครงการอบรมศีลธรรมสำหรับนักเรียน/นักศึกษา  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม  ศีลธรรมอันดี  ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและศีลธรรม  ให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตน  ไปในทางที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา  รู้จักการแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  สามารถดูแลรักษาสุขภาพกาย  ใจ  และสติปัญญาให้เข้มแข็ง  ให้ห่างไกลยาเสพติด  ป้องกันตนเองจากภัยต่างๆ  และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่  เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์  เป็นเยาวชนที่ดีของสังคมของประเทศชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจ  ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา  เพื่อเด็กและเยาวชนเหล่านี้จักเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาข้างต้นจึงทำให้ โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ จัดทำโครงการอบรมค่ายศีลธรรม ( Moral Camp Project ) ซึ่งเป็นโครงการอบรมห้าห้องชีวิตเนรมิตรนิสัยและความดีสากล 5 ประการ แด่เด็กนักเรียนและสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้มีความรู้และได้นำความรู้นี้ไปพัฒนาตนเองและสังคมให้เจริญงอกงาม โดยเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ที่ไม่ใช่แค่การท่องจำ แต่ให้เข้าใจถึงหลักธรรมผ่านกิจกรรมลงฐานฝึกปฏิบัติจริง

 โดยมีการเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2560 และมีโรงเรียนได้เข้าร่วมอบรมมาแล้วกว่า 30 โรงเรียน ในเขตจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว ทำให้มีนักเรียนที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโครงการกว่า 6,000 คน ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมมีทั้งคุณครูและนักเรียนโดยมีรูปแบบของการอบรมคือ เน้นการลงมือปฏิบัติจริง ผ่านฐานกิจกรรมห้าห้องชีวิต อีกทั้งมีการบรรยายธรรม ระดมความคิด กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมต่างๆ เพื่อฝึกให้เยาวชนนั้น เรียนรู้นิสัยที่ดี ผ่านความดีสากล 5 ประการ อันได้แก่ :

1. ความสะอาด

2. ความเป็นระเบียบ

3. ความสุภาพอ่อนน้อม

4. การตรงต่อเวลา

5. มีสมาธิตั้งมั่น

โดยเด็ก ๆ จะได้ฝึกพัฒนานิสัยต่าง ๆ เหล่านี้ผ่าน 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย คือ

ห้องนอน  ห้องพัฒนานิสัย “รักบุญกลัวบาป”

ห้องน้ำ ห้องพัฒนานิสัย “พิจารณาสังขาร”

ห้องแต่งตัว ห้องพัฒนานิสัย “ตัดใจใฝ่บุญ”

ห้องอาหาร ห้องพัฒนานิสัย “ประมาณในการพูด และการใช้ทรัพย์”

ห้องทำงาน หรือห้องเรียน ห้องพัฒนานิสัย “ใฝ่ความสำเร็จ”

นอกจากนี้ยังมีการปลูกฝังหน้าที่ที่ดีของชาวพุทธ คือการทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา อีกด้วย

เพราะฉะนั้นการทำโครงการอบรมค่ายศีลธรรมจึงสำคัญและมีประโยชน์อย่างมากเป็นการร่วมมือระหว่างบ้านวัด โรงเรียน เด็กจึงสามารถจะเก่งและดีได้ เก่งด้วยวิชาการจากการสอนของคุณครู ดีได้ด้วยศีลธรรมจากการสอนของพระอาจารย์ เมื่อถึงเวลาที่เด็กโตขึ้นก็จะเป็นอนาคตที่ดีต่อสังคมได้อีกด้วย

ภาพกิจกรรม

ในปี 2562 มีโรงเรียนเข้ารับการอบรมจำนวน 15 โรงเรียน

 ในเขตจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว

ได้แก่ :

1. โรงเรียนกบินทร์บุรี

2. โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์

3. โรงเรียนบ้านซับมะนาว

4. โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

5. โรงเรียนบ้านท่าเกวียน

6. โรงเรียนบ้านท่าอุดม

7. โรงเรียนบ้านหนองแวง

8. โรงเรียนบ้านบุกะสัง

9. โรงเรียนบ้านหนองหมู

10. โรงเรียนวังดาลวิทยาคม

11. โรงเรียนสารวนาราม

12. โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

13. โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา

14. คุณครูกัมพูชาโรงเรียน10มกรา

15. คุณครูกัมพูชา2

ในปี 2563 มีโรงเรียนเข้ารับการอบรมจำนวน 8 โรงเรียน

 ในเขตจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว

ได้แก่ :

1. โรงเรียนกบินทร์บุรี

2. โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

3. โรงเรียนบ้านซับมะนาว

4. โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

5. โรงเรียนบ้านหนองแวง

6. โรงเรียนบ้านบุกะสัง

7. โรงเรียนวังดาลวิทยาคม

8. โรงเรียนท่าอุดม (21-22 ต.ค.63)

9. โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา (27-30 ต.ค.63)

10. โรงเรียนชิตใจชื่น (กำลังประสานงาน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *